Tuyển Sinh Hàng Năm

THÔNG TIN TUYỂN SINH HÀNG NĂM CỦA CÁC BÉ 

Năm học 2021 – 2022:

   – Nhà trẻ: Bé từ 17 tháng tuổi đến 35 tháng tuổi.

          (Bé sinh trước tháng 5/2020 đến tháng 11/2018)

   – Lớp Mầm: Bé từ 36 tháng tuổi đến 48 tháng tuổi.

          (Bé sinh trước tháng 12/2018 đến tháng 11 /2017)

   – Lớp Chồi: Bé từ 49 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi.

          (Bé sinh trước tháng 12/2017 đến tháng 11/2016)

   – Lớp Lá: Bé từ 36 tháng tuổi đến 48 tháng tuổi.

          (Bé sinh trước tháng 12/2016 đến tháng 11/2015)