Đội Ngũ Giáo Viên Và Cán Bộ

1. Cán bộ quản lý trực tiếp: 05 người

– Chủ tịch hội đồng quản trị: 01

– Hiệu trưởng: 01

– Phó hiệu trưởng: 02.

– Ban giám sát trường: 01

2. Giáo viên – cán bộ nhân viên:

– Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 45 người

– Giáo viên dạy tiếng anh      : 03

– Giáo viên nước ngoài          : 01 (thỉnh giảng, theo giờ)

– Giáo viên hội họa                 : 01

– Giáo viên âm nhạc               : 01

– Giáo viên dạy bơi                 : 01 (thỉnh giảng, theo giờ)

– Giáo viên Arobic                  : 01 (thỉnh giảng, theo giờ)

3. Hành chính:

– Kế toán, Thủ quỹ                   : 01

– Cấp dưỡng                              : 06

– Y tế                                           : 01

– Bộ phận văn phòng                : 02

– Tạp vụ                                      : 02

– Bảo vệ                                      : 01